Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH I Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (dalej jako „Unum”). Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: kontakt@unum.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.unum.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub pisemnie na adres siedziby Unum. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym w Unum inspektorem ochrony danych poprzez adres email: iod@unum.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.unum.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub pisemnie na adres siedziby Unum (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Pani/Pana dane osobowe (imię, telefon, miejscowość zamieszkania) mogą być przetwarzane przez Unum w następujących celach:  

Cel przetwarzania


Kontakt przedstawiciela Unum w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów i usług (tj. otrzymywanie od Unum oferty tego rodzaju produktów i usług)

Podstawa prawna przetwarzania


Zgoda osoby której dane dotyczą w celu przedstawienia oferty produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów i usług Unum.  

Jednym ze sposobów przetwarzania przez Unum danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że:   ·

Przetwarzanie przez Unum danych osobowych, o którym mowa powyżej nie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, tzn. w każdym przypadku zapewniony jest udział człowieka w tego rodzaju operacjach, w szczególności z związku z podejmowaniem decyzji o objęciu (lub nie) ochroną ubezpieczeniową.

III. PRZEZ JAKI OKRES DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi: ·

IV. KOMU DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE?

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

VI. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
 
Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem Unum jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania kontaktu. ·

VII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  ·