INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH I Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ?


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (dalej jako „Unum”). Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: kontakt@unum.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.unum.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub pisemnie na adres siedziby Unum. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym w Unum inspektorem ochrony danych poprzez adres email: iod@unum.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.unum.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub pisemnie na adres siedziby Unum (najlepiej z dopiskiem „RODO”).


II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Pani/Pana dane osobowe (imię, telefon, miejscowość zamieszkania) mogą być przetwarzane przez Unum w następujących celach:


Cel przetwarzania 


Kontakt przedstawiciela Unum w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów i usług (tj. otrzymywanie od Unum oferty tego rodzaju produktów i usług).


Podstawa prawna przetwarzania 


Zgoda osoby której dane dotyczą w celu przedstawienia oferty produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów i usług Unum. Jednym ze sposobów przetwarzania przez Unum danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że: 


· w oparciu o informacje dotyczące produktów ubezpieczeniowych klienta (jednak bez uwzględnienia informacji dotyczących zdrowia) Unum tworzy profile preferencji klientów, co pozwala na dostosowanie oferty produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów i usług do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań poszczególnych klientów.


Przetwarzanie przez Unum danych osobowych, o którym mowa powyżej nie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, tzn. w każdym przypadku zapewniony jest udział człowieka w tego rodzaju operacjach, w szczególności z związku z podejmowaniem decyzji o objęciu (lub nie) ochroną ubezpieczeniową. 


III. PRZEZ JAKI OKRES DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE? 


Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi do 24 miesięcy:

 ·w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;


IV. KOMU DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE?


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

 ·agentom ubezpieczeniowym (Life Protection Advisor) – w związku z dystrybucją produktów i usług ubezpieczeniowych Unum;   ·dostawcom usług IT na podstawie zawartych umów,

 ·podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. Komisji Nadzoru Finansowego oraz  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Unum


V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, którzy znajdują się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. 


Dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności na podstawiewydanych przez Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul ochronydanych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. Może Pani/Pan otrzymaćkopię dokumentu regulującego przetwarzanie Pani/Pana danych poza EuropejskimObszarem Gospodarczym lub informacje o miejscu jego udostępnienia


VI. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE? 


Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem Unum jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania kontaktu. 


 ·Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na życie.


VII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 


Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana; (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.